FORMULIER


Hier vindt u de inlichtingen betreffende het formulier

Inlichtingen

Het formulier terug te zenden, samen met de vereiste stukken, voor 5 juni 2023 aan de Commissie voor studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII Simon Bolivarlaan 30 – bus 11, 1000 Brussel of per e-mail zie “contact”

Formulier

 (Gelieve alleen het formulier te kopiëren die daarna op een word-bladzijde dient geplakt te worden en ten laatste, in hoofdletters invullen)
NAAM van de aanvrager: ………………………………………….VOORNAAM van de aanvrager : …………………..………   GEBOORTEPLAATS: ……………………………………………………GEBOORDATUM:  …………………………………….
WOONPLAATS van de aanvrager:   Straat, Laan : ……………………………………………………… nr: ………………….bus: ………………..   Postnummer: ……………………Plaats: ……………………………..   Tel:…………………………………….GSM: ……………………………….e.mail: …………………………………………..….  
Naam en voornam van de vader: ………………………………………
Zijn beroep: ………………………………………………..
Naam en voornaam van de moeder: …………………………………..
Haar beroep: ………………………………………………
Hier vermelden of de aanvrager wees is ( vader en/of moeder) ; zo ja, welke zijn de naam, voornaam, beroep, adres van de voogd of voogdes ?    ……………………………………………………………………………………………………………………….
Wie staat werkelijk in voor de opvoeding van aanvrager ? …………………………….
Nummer van bankrekening van die persoon of van de aanvrager zelf zo hij meerderjarig is: ………-…………………………-……….
Thans bezochte onderwijsinrichting (naam en adres): ……………………………………………………………………………..   Gevolgde leergangen (nauwkeurig vermelden): …………………………………………………………………………………….   Globaal percentage, of graad, op laatste examens:…………..%………  
Welke onderwijsinstelling wenst de aanvrager toekomend school of academiejaar te bezoeken    (naam en adres): ……………………………………………………………………………………………………………………….   Leergangen die zullen gevolgd worden (nauwkeurig vermelden): …………………………………………………………………  
 Aantal nog te volgen studiejaren: ……………………………………………………………………………………………………..  
Fonds waarvan een beurs aangevraagd wordt (eventueel nummer van de beurs):     ……………………………………………………………….

Hoedanigheid waarop de aanvrager steunt tot het bekomen van de hiernevens aangeduide beurzen (b.v.: bloedverwant van …………. in de ………..…..gr.)
Uitdrukkelijk vermelden indien de aanvrager reeds fondsbeurzen, studietoelagen of andere publieke toelagen tot de voortzetting van zijn studies geniet.  Zo ja, nauwkeurig vermelden: naam van de fonds (en), van het bestuur of van de instelling die de toelagen toekent alsmede het bedrag van die toelage: …………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Lasten van de ouders (in ’t bijzonder aantal kinderen, hun ouderdom): ………………………………………………………..  
 Alle andere nuttige inlichtingen die de aanvraag rechtvaardigen: ……………………………………………………………….

…………………, op ………………………

(handtekening van de meerderjarige aanvrager of van zijn vader of moeder)

Terug te zenden, samen met de vereiste stukken (zie onder “Aanvragen”), voor 5 juni 2023 aan de Commissie voor studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII Simon Bolivarlaan 30 – bus 11, 1000 Brussel.