HOE EEN AANVRAAG IN TE DIENEN ?


hIER VINDT U HOE EEN AANVRAAG VOOR EEN STUDIEBEURSfonds IN TE DIENEN

INLICHTINGEN EN AANBEVELINGEN

De aanvragen om één of meer van de beschikbare studiebeurzen, vermeld op de te downloaden lijst, te bekomen, moeten VOOR 5 juni 2022 (verlengte datum omwille van de corona-pandemie) toekomen op het secretariaat van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTCIII, Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel, per brief of per e-mail op het adres cbeb@misc.irisnet.be. Op aanvraag, zal u een ontvangstmelding worden toegezonden.

Tél: 02-512 06 26 (enkel te gebruiken voor inlichtingen betreffende studiebeurzen die vermeld staan op de lijst).

Inlichtingen en aanbevelingen

Voor de oudste fondsen aangeduid met een (*):
Waar in de bekendmaking van beschikbare beurzen de termen “jongeren” en “jonge mensen” gebruikt worden, slaan deze op personen, ongeacht hun geslacht.

Onder de term “wijsbegeerte”, dient te worden verstaan de hogere studies in andere disciplines dan degenen die rechtstreeks verband houden met theologie, rechten, geneeskunde en retorica.
 
Onder de term “retorica” , dient te worden verstaan de studierichtingen die betrekking hebben op linguïstiek, de filologie, de letterkunde en de verbale expressie (welsprekendheid, toneel, enz…).
 
De genummerde soorten begunstigden van studiebeurzen:
 
De verschillende soorten potentiële begunstigden die onder bepaalde beschikbare beurzen worden vermeld, worden opeenvolgend in aanmerking genomen. Dit wil zeggen dat indien de beurs of beurzen worden toegewezen aan kandidaten van een hogere categorie, kandidaten voor de volgende categorieën niet meer in aanmerking komen.

DE COMMISSIE VERZOEKT DE KANDIDATEN MET AANDRANG GEEN AANVRAAG IN TE DIENEN VOOR BEURZEN WAARVOOR ZIJ KENNELIJK NIET AAN DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN VOLDOEN.
INDIENEN VAN EEN AANVRAAG :

De aanvraag moet ingediend worden aan de hand van het te downloaden formulier.  Eén formulier per kandidaat (ook voor broer en zuster).   Indien een kandidaat meerdere beurzen aanvraagt, moeten de bewijsstukken slechts in één exemplaar toegevoegd worden. Het formulier wordt ondertekend door de student zelf indien hij meerderjarig is, zo niet door zijn vader, zijn moeder of zijn voogd, met aanduiding van de naam van de ondertekenaar.

ELKE AANVRAAG DIENT DE VOLGENDE GEGEVENS TE VERMELDEN :

1. De naam van de fonds(en) waarvan een beurs wordt aangevraagd.
2. De naam, voornaam en volledig adres van de kandidaat, alsook zijn geboorteplaats en -datum.
3. Het beroep van vader en moeder of van de voogd.  
4. De ingeroepen hoedanigheid: enkel in te vullen indien de kandidaat een beurs aanvraagt in een door de stichter vereiste hoedanigheid.
5. De aard van de studie die de kandidaat wil aanvatten, de duur van die studie en de naam van de onderwijsinstelling waarin die zal worden gevolgd.  
6. De samenstelling van het gezin.
7. In voorkomend geval, de benaming en het bedrag van de beurzen, uitkeringen en toelagen die de kandidaat reeds geniet. Ingeval de aanvrager er geen geniet, zal hij UITDRUKKELIJK vermelden: “ik verklaar geen enkele beurs, uitkering of toelage te genieten”.  
8. Het nummer van de bankrekening waarop de studiebeurs kan worden gestort.

BIJ EEN AANVRAAG TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN:

1. Een kopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart. 
2. Een attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente.
3. Een door de actuele onderwijsinstelling afgeleverd getuigschrift met vermelding van de gevolgde studie, het jaar en de laatste behaalde resultaten (globaal percentage).
4. Een fotokopie van het jongste aanslagbiljet van personenbelasting dat de ouders van de aanvrager of eventueel de aanvrager zelf van de Administratie der directe belastingen hebben ontvangen. (*)  
5. In voorkomend geval, de bewijsstukken die de ingeroepen hoedanigheid van de kandidaat aantonen, die recht geven op de aangevraagde beurs of op een voorrang.  
6. Wanneer de aanvraag wordt ingediend in hoedanigheid van familielid van de stichter, dient de aanvraag vergezeld te worden van een STAMBOOM
in dubbel exemplaar en van BEWIJSSTUKKEN (uittreksels uit akten van burgerlijke stand of uit oude parochieregisters) waaruit de verwantschap van de aanvrager met de stichter van de aangevraagde beurs VOLLEDIG blijkt. Deze bewijsstukken moeten leesbaar zijn en eensluidend verklaard door de gemeente of door de instantie die de kopie aflevert. De kandidaat dient zelf de vereiste bewijsstukken te bezorgen, zonder te verwijzen naar eerder door de Commissie genomen beslissingen noch naar eerder door andere aanvragers aan de Commissie bezorgde documenten.

AANVRAGEN ZONDER DE VEREISTE BEWIJSSTUKKEN WORDEN NIET IN AANMERKING GENOMENONVOLLEDIGE AANVRAGEN ZIJN NIET ONTVANKELIJK.

Indien uw dossier volledig is, zult u hiervan bevestiging ontvangen; indien dit niet het geval is, zult u een aanvraag voor bijkomende inlichtingen ontvangen, met aanduiding van de termijn binnen dewelke u moet antwoorden, op straffe van verval. We vestigen uw aandacht op het feit dat valse verklaringen of vervalste bewijsstukken aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke vervolging.    

TOEKENNING VAN DE STUDIEBEURZEN .

Zodra de Commissie een beslissing neemt over de aanvraag, wordt deze meegedeeld aan de kandidaat.   Het bedrag vermeld op de lijst van beschikbare beurzen is een jaarlijks bedrag dat elk jaar van de voorgenomen studie betaald wordt, nadat het vorig jaar succesvol werd beëindigd, zonder dat een nieuwe aanvraag nodig zou zijn.   De effectieve betaling van de studiebeurs op de bankrekening vermeld op het formulier gebeurt na 15 januari van het school- of academiejaar, op voorlegging van een studiegetuigschrift daterend van ten vroegste 15 januari.

(*)Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden ingezameld. Deze gegevens, bij gebreke waarvan de aanvraag niet in aanmerking kan worden genomen, zijn nodig om de Commissie, bijgestaan door haar secretaris-ontvanger, in staat te stellen om, in het geval er meerdere kandidaten zijn, te bepalen aan welke student(en) de beurs(zen) zal (zullen) worden toegekend, afhankelijk van de respectieve behoeften.
 
Deze gegevens kunnen door de aanvrager(ster) worden aangevuld en/of verbeterd en door hem (haar) worden geraadpleegd op de zetel van de Commissie na afspraak.
 
Alleen de leden en de secretaris-ontvanger van de Commissie zijn gemachtigd om er kennis van te nemen.

Naar boven